Job. Business woman in the office

PRIVACY POLICY

Behandling af personlig data

NODECO’s primære virksomhed er opkrævning af restancer. I denne forbindelse er det nødvendigt at behandle dine personlige oplysninger. Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er meget vigtig for os, og vi er meget opmærksomme på opfyldelsen af vores forpligtelser i overensstemmelse med forordningen om beskyttelse af personoplysninger (GDPR).

Baseret på denne beskyttelse af personlige oplysninger, ønsker vi at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi indsamler dine personlige oplysninger, hvilke personlige oplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler dem, hvordan vi bruger dem, hvordan vi gemmer dem, hvem vi deler dem med og hvorfor.

HVORDAN INDSAMLER VI DINE PERSONLIGE DATA

 • Vores klienter som har et tilgodehavende hos dig
 • Direkte fra dig eller i visse tilfælde fra andre – primært relateret til opkrævning af krav og tilbagebetaling af eventuelle overbetalinger
 • Personer der er autoriseret til at kommunikere med os på dine vegne (fx advokater, gældsrådgivere mv.)
 • Offentlige institutioner og statslige organer mv., der udfører en tjeneste af almen interesse
 • Publikationer og databaser der er offentligt tilgængelige eller baseret på et kontraktforhold (eksterne kilder), for at sikre at de oplysninger vi har om dig holdes ajour. Med eksterne kilder menes offentlige institutioner, offentlige registre, elektroniske databaser, information tilgængelig på sociale medier og på Internettet
 • Når vi indsamler dine oplysninger fra andre kilder, indsamler vi dem fra kilder, der er offentligt tilgængelige eller leveres af tredjepart.

VI BEHANDLER FØLGENDE KATEGORIER AF PERSONLIGE OPSLYSNINGER:

 • For- og efternavn
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • Gældsforhold

Til hvilket formål behandles dine oplysninger

NODECO BEHANDLER ALENE DINE OPLYSNINGER I DET OMFANG DISSE OPLYSNINGER ER NØDVENDIGE FOR

 • Analyse af din økonomiske situation og indkomstkilde, så vi kan vurdere din tilbagebetalingsevne og finde en løsning der er passende til din individuelle situation
 • Kommunikation med dig og korrekt identifikation af alle parter hvis personlige data vi behandler
 • At gennemføre retlige procedurer til inkassation af krav og finde gunstige løsninger for alle parter
 • Behandling og besvarelse af dine henvendelser
 • Besvarelse af anmodninger fra regeringsorganer eller andre offentlige myndigheder

 

NODECO BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ ET ELLER FLERE AF FØLGENDE RETSGRUNDLAG:

 • Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.
 • Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Behandling er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser.
 • Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn.
 • Hvem er modtager af dine personlige oplysninger

Under den normale sagsgang, kan det være nødvendigt for NODECO overføre dine personlige oplysninger til andre for at opnå inddrivelse af kravet. NODECO kan også videregive personlige oplysninger, når vi er juridisk forpligtede til det eller hvis det er tilladt ved lov.

HER ER ET PAR EKSEMPLER:

 • Advokater eller andre juridiske repræsentanter i og udenfor Danmarks grænser
 • Vognmand, låsesmed eller andre håndværkere, der måtte blive antaget under en fogedsag
 • Din udlejer, SKAT eller andre der skal orienteres om et eventuelt udlæg i et tilgodehavende
 • Auktionshus
 • Offentlige instanser såsom domstolene
 • Gældsregistre som RKI og Debitor Registret
 • Aktiv Kreditsikring, for verificering og overvågning af adresse/navneskift, konkurs, gældssanering mv.
 • Udbydere, der hjælper os med at forbedre vores tjenester eller udvikle, implementere eller styre forretningssystemer eller operationelle processer

Lovgrundlaget

Vores behandling af dine personoplysninger sker inden for rammerne af bl.a. inkassoloven, renteloven, kreditaftaleloven og retsplejeloven. Derfor kan vores behandling af personoplysninger om dig tillige støttes på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, fordi behandlingen af personoplysninger om dig er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser.

Dit CPR-nummer behandler vi på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e) og f), der giver os lov til at behandle oplysninger, som du selv har offentliggjort, eller hvor behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi kan ikke fortælle dig præcist hvor længe vi vil opbevare dine personlige oplysninger. Det afhænger af, hvornår sagen afsluttes. Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i 5 år efter at sagen er endeligt afsluttet. Ifølge forældelseslovens § 3, stk. 3, litra 4, er det absolutte forældelsesfrist 10 år. Vi kan derfor vælge, hvis særlige omstændigheder begrunder det, at opbevare dine oplysninger i 10 år fra sagens afslutning.

Dine personoplysninger slettet automatisk periodisk efter 6 måneder. Du vil derfor kunne komme ud for, at dine oplysninger først vil blive slettet fx efter 5 år og 6 måneder.

 

Du har forskellige rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på mail info@nodeco.dk eller med almindelig post til Nordic Debt Collection A/S, Værftsvej 8-10, 4600 Køge.

 

Du har ret til dataindsigt – Du kan bede om at se de oplysninger om dig, som findes i it-systemer eller registre, som NODECO benytter. Du kan også bede om at få en udskrift eller kopi. Det er kun oplysninger om dig selv, du har ret til at se efter persondataloven.

Du har ret til at blive glemt – NODECO skal som udgangspunkt slette oplysninger om dig, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt. Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at NODECOs formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at NODECO udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage. Det kan også være, hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig.

Du har ret til at gøre indsigelse om behandling af persondata  – Når NODECO modtager din indsigelse, skal vi tage stilling til, om din indsigelse er berettiget. Det kan f.eks. være, at du kommer med ”tungtvejende grunde” imod behandlingen af dine personoplysninger. I sådanne tilfælde skal NODECO genoverveje, om behandlingen af dine oplysninger er nødvendig.  

Du har ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt. Betingelserne kan bl.a. være, at du ikke mener, at personoplysningerne, der behandles om dig, er rigtige. Det kan også være, at du mener, at dine oplysningerne behandles ulovligt, men du ikke ønsker dem slettet og derfor anmoder om begrænset behandling. Det kan også være i tilfælde af, at du har brugt din ret til at gøre indsigelse mod NODECOs behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jævnfør persondataforordningens artikel 20.

Da disse forudsætninger ikke er opfyldt, finder retten til dataportabilitet ikke anvendelse i inkassosager, der behandles hos os.

Mere information om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.

KONTAKT OS

PÅ TELEFON

MAIL ALLE DAGE