Retlig inkasso

RETLIG INKASSO

Retsplejelovens §260

En part kan lade en anden møde for sig i retten efter nedenstående regler i stk. 2-9 om rettergangsfuldmægtige. Stk. 2. Advokater er eneberettigede til at møde i retten som fuldmægtige for parterne, medmindre andet følger af stk. 3, 5, 6, 8 og 9. …..Stk. 5. En part kan i sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav efter reglerne i kapitel 44 a, i sager om mindre krav efter reglerne i kapitel 39 samt under udlægsforretninger i fogedretten møde i retten ved andre end de personer, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§477a: Reglerne i dette kapitel kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst 50.000 kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi.

Autoriserede inkassoselskaber må lige som inkasso advokater indbringe sager for fogedretten uanset gældens størrelse, når der er fundament (dom, forlig, pantebrev eller skyldnerens anerkendelse af gælden) i sagen. I sager, hvor der ikke er fundament, må inkassoselskaberne også indbringe sager for domstolene med en hovedstol på op til 50.000 kr.

Sager over 100.000 kr. skal inkasso advokater selv indbringe for domstolene, men efter den 1. oktober 2011 har inkassoselskaber fået samme muligheder som inkasso advokater og kan derfor også indbringe disse for domstolene.

Autoriserede inkassoselskaber må herefter indbringe sager for fogedretterne uanset gældens størrelse, når der er fundament (dom, forlig, pantebrev eller skyldnerens anerkendelse af gælden) i sagen og i sager, hvor der ikke er fundament, indbringe sager for domstolene med en hovedstol på op til kr. 50.000 kr.

Autoriserede inkassoselskaber må herefter indbringe sager for fogedretterne uanset gældens størrelse, når der er fundament (dom, forlig, pantebrev eller skyldnerens anerkendelse af gælden) i sagen og i sager, hvor der ikke er fundament, indbringe sager for domstolene med en hovedstol på op til kr. 50.000 kr.

Nodeco tilbyder sine klienter at indbringe sager i henhold til ovenstående for domstolene ved brug af eget personale således, at vi til enhver tid – effektivt og professionelt – kan behandle vores klienters krav.

Hvis sagen drejer sig om beløb under 100.000 kr., er den som udgangspunkt omfattet af de særlige regler, der er vedtaget for “småsager”. Reglerne indebærer, at retten tilrettelægger sagen således, at parterne selv – hvis de ønsker det – kan varetage deres interesser, og retten forsøger herved også at eliminere behovet for advokatbistand. Ønsker du at få sagen indbragt for domstolene, medfører reglerne for småsager også, at du alene kan forvente at få tilkendt sagsomkostninger i størrelsesordenen 830kr. til 4.500kr., hvis du får medhold i din påstand.

Rejser skyldner indsigelser, der betyder at vi skal udarbejde og indlevere processkrifter samt deltage i en domsforhandling, vil Nodeco fakturere klienten for den tid, der bruges, hvilket er 1.260kr./timen + moms. Du kan derfor forvente, at omkostningerne ved at føre sagen, overskrider de sagsomkostninger du evt. vil blive tilkendt ved retten.

SÅDAN UDFØRER VI INKASSO

Lad Nodeco rådgive dig til den bedste og mest rentable løsning. Vi har mange års erfaring og har skabt gode resultater med inddrivelse af gæld. Et konstant fokus på pris, kvalitet og sikkerhed samt en taktfuld opførsel over for skyldner bidrager til at give dig en fornuftig inddrivelsesprocess.

Bliv kunde nu