Udenretlig inkasso

UDENRETLIG INKASSO

Overlad inddrivelsen til en professionel partner

At inddrive gæld fra skyldnere kan være en ressourcekrævende og tung proces.

Endvidere er der mange regler, der skal følges og ting at tage højde for.

Hvis du overlader arbejdet til en professionel inkassovirksomhed som Nodeco, der har stor erfaring med at inddrive gæld og begrænse tabet, kan du i mellemtiden bevare fokus på din kerneforretning.

Nodeco har gode resultater med inddrivelse af gæld og bestræber sig på hele tiden at udvikle produkter og serviceydelser til stor gavn for vores klienter, da vi hele tiden holder fokus på pris, kvalitet og sikkerhed, ligesom vi til enhver tid overholder gældende lovgivning.

Vores klienter kan føle sig trygge ved samarbejdet, da vi arbejder taktfuldt og respektfuldt over for skyldnerne, og vi tilpasser altid vores løsninger til den enkelte klient.

Hvordan foregår et udenretligt inkassoforløb?

Indledningsvist sender Nodeco et krav til skyldneren i henhold til reglerne.

Hvis skyldneren betaler sit udestående inden fristens udløb, bliver sagen afsluttet.
Hvis skyldner ikke tilbagebetaler det fulde beløb, fortsætter vi inddrivelsen ved at rykke skriftligt og telefonisk.

FORMELLE FORUDSÆTNINGER

Krav mod skyldneren skal i første omgang fremsættes skriftligt. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i inkassolovens § 10. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.
Kreditor skal i seneste rykkerskrivelse have oplyst skyldneren om, at fordringen senest 10 dage fra dato overgår til inkasso således, at ovenstående er overholdt.

Indsigelser

Krav, hvor skyldneren bestrider kravets eksistens eller størrelse, må ikke sendes til inkassobehandling, lige som krav, der ikke er forfaldne til betaling, heller ikke må fremsendes til inkasso. Bestridte krav overleveres direkte til kreditors advokatforbindelse, der tilskriver debitor direkte med henblik på inddrivelse via domstolene. Administrativt kan sagerne sendes til Nordic Debt Collection AS, der foranlediger sagerne overdraget til advokatkontoret. I det omfang vi efter retsplejelovens regler selv kan forestå den retslige behandling af sagen indbringes sagen straks ved modtagelsen for domstolene ved indgivelse af en stævning. I det omfang, vi efter retsplejelovens regler ikke selv må forestå den retlige proces, kan sagen overgives til enten klientens egen advokatforbindelse, eller klienten kan benytte sig af vores advokatforbindelse og opnå samme fordelagtige priser, som vi selv opnår hos advokatforbindelsen.